بازدید متخصصان صنعت داروسازی کشور پرتغال

ارسال شده توسط :

IMG_8067

هیئتی از متخصصان صنعت داروسازی کشور پرتغال صبح روز یک شنبه مورخ 25 بهمن ماه 1394 از واحد های تحقیقاتی و تولیدی شرکت تحقیقاتی و مهندسی توفیق دارو بازدید نمودند.

IMG_8020

0