بازدید هیئت تحریریه نشریه دانشجویی باز باران

ارسال شده توسط :

IMG_۲۰۱۵۰۹۱۶_۱۲۵۹۵۰

نشریه باز باران، مجله ای علمی، فرهنگی، دانشجویی است که به همت نهاد رهبری در واحد علوم دارویی دانشگاه آزاد چاپ می گردد. صبح روز چهارشنبه مورخ 94/6/25 اعضا هیئت تحریریه این نشریه از بخش های تحقیقاتی و تولیدی شرکت تحقیقاتی، مهندسی توفیق دارو بازدید نمودند و از روند تولید یک ماده موثره دارویی گزارش تهیه نمودند.

0