برگزاری نشست نوآوری و تجاری سازی فناوری در داروسازی

ارسال شده توسط :

IMG_0759

پنج شنبه مورخ 93/12/7 شرکت تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو با همکاری شبکه تحقیقات علوم دارویی کارگاه یک روزه ویژه اساتید دانشکده های داروسازی را میزبانی کرد. کارگاه فوق با ایراد سخنرانی جناب آقای دکتر کبریایی زاده رییس شبکه تحقیقات علوم دارویی، استاد و مدیر گروه دپارتمان اقتصاد و مدیریت داروی دانشکده داروسازی علوم پزشکی تهران و جناب آقای دکتر سید کامران باقری مدرس، مولف و مشاور در حوزه تجاری سازی فناوری در ایران و سرکار خانم آسیه صفازاده مشاور انیستو مریو فرانسه برگزار شد. در کارگاه فوق عناوین زیر مورد بررسی قرار گرفت: مالکیت فکری، نوآوری باز، ریسک فناوری، بازار فناوری، کانال های تجاری سازی و از علم تا تجاری سازی

0