جمع آوری از سطح بازار قرص فنی تویین کامپاند

ارسال شده توسط :

S1377003051

سازمان غذا و داروی کشور اعلام کرد: با توجه به دریافت گزارشات متعدد از تغییر شکل و رنگ ظاهری قرص فنی تویین کامپاند (فنی تویین 100 و فنوباربیتال 50) ساخت شرکت Kwality Pharmaceuticals کشور هند به شماره سری ساخت T-2782 و تاریخ انقضای 7/2015، سری ساخت داروی مذکور از سطح بازار کشور جمع آوری شد.

0