حضور شرکت توفیق دارو در نمایشگاه دانشجویی واحد علوم و تحقیقات تهران

Posted by:

۲۰۱۴۰۷۰۸۱۶۲۷۲۸۷۰۶

در همایش دانشجویی که در تیرماه ۹۳ در دانشگاه علوم و تحقیقات تهران برگزار شد شرکت توفیق دارو آخرین دستاوردهای خود را با هدف همکاری و تبادل دانشجویان و صنعتگران در معرض دید دانشجویان و اساتید دانشگاه گذاشت

0