خدمات رفاهی اقامتی

ارسال شده توسط :

slide04

با توجه به نقش و جایگاه نیروی انسانی و اهمیت آن به عنوان قلب تپنده سیستم کاری در شرکت تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو و با نظر به سایر مؤلفه های مدیریت منابع انسانی، هیأت مدیره محترم شرکت مصوبه ای در فروردین ماه سال ۱۳۹۳ تصویب کرد تا با استفاده از ظرفیتهای موجود شرکت و سازماندهی آن، امکانات رفاهی در جهت تقویت روحیه و آسودگی خیال و جلوگیری از فرسودگی های جسمی و روحی پرسنل خود، با طرح بسته های خدماتی رفاهی در زمینه های فرهنگی و رفاهی تعریف و به کارکنان ارائه کند. بدین منظور شرکت با عقد قرارداد با شرکت های خدمات رفاهی در زمینه در اختیار گذاشتن خدمات رفاهی اقامتی در کلیه شهرهای تحت پوشش، سعی در انجام رسالت خود نموده است.

0