خدمات فرهنگی ورزشی

ارسال شده توسط :

sport-silhouettes-vector-packبه منظور حفظ و ارتقا سطح آمادگی جسمانی، تندرستی و شکوفایی قابلیت های ورزشی و سلامت روحی و فرهنگی کارکنان ، شرکت تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو اقدام به عقد قرارداد با موسسه فرهنگی ورزشی پیام نموده است. تا با در اختیار گذاشتن امکانات ورزشی، گام بسیار مهمی در جهت رفع نیازهای کارکنان محترم بردارد.

0