دوره آموزشی آشنایی با داروی تریپتورلین و بررسی متون

ارسال شده توسط :

IMG_8727

صبح روز چهارشنبه 1393/10/10 شرکت توفیق دارو، میزبان دوره آموزشی “آشنای با داروی تریپتورلین و بررسی متون” بود. دوره فوق پس از برگزاری سه دوره بررسی متون و آشنایی با داروهای فینگولیمود، لتروزول و اکترتاید برگزار گردید. سلسله دوره های آموزشی آشنایی با داروها و بررسی متون مربوطه، از برنامه های واحد آموزش شرکت برای عموم کارکنان می باشد که در جهت توسعه نیروی انسانی متخصص و نخبه در شرکت تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو برگزار می گردد. لازم به ذکر است که شرکت تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو مرکز آموزش هلدینگ دارویی تأمین اجتماعی می باشد.

0