ظهور مثبت گرایی در کار

ارسال شده توسط :

timthumb.php

رفتار سازمانی مثبت‌گرا ریشه در نهضت روانشناسی مثبت گرا داشته و در ابتدا به عنوان مطالعه و کاربرد مثبت‌گرایی در توانمندی‌های منابع انسانی و ظرفیت¬های روان‌شناسی که می‌توانند برای بهبود عملکرد در محیط کار امروز، اندازه‌گیری شوند، توسعه یافته و مدیریت شوند تعریف شده بود (لوتانز، ۲۰۰۲). رفتار سازمانی مثبت‌گرا همانند روان‌شناسی مثبت‌گرا، ، ادعا نمی‌کندکه به دستاورد جدیدی در ارتباط با مثبت‌گرایی رسیده است، بلکه بر نیاز به تمرکز بیشتر بر نظریه پردازی، پژوهش و کاربرد موثر حالات، صفات و رفتارهای مثبت کارکنان در محیط کار اشاره دارد (باکر و شاوفلی ، ۲۰۰۸). در واقع هدف اصلی رفتار سازمانی مثبت‌گرا توجه بیشتر به توانمندی‌ها و قوت‌های نیروی انسانی و تقویت کردن آنهاست تا توجه به نقاط ضعف و بی کفایتی‌های آنها و در نتیجه تلاش برای رفع این ضعف‌ها (لوتانز و همکاران، ۲۰۰۷). ظرفیت‌های شناخته شده اصلی رفتار سازمانی مثبت‌گرا که تا کنون ثابت شده، تا حد زیادی ملاک‌های رفتار سازمانی مثبت‌گرا را برآورده می‌کنند عبارتند از خودکارآمدی/ اعتماد به نفس، امیدواری، خوش‌بینی و انعطاف پذیریی (لوتانز و یوسف، ۲۰۰۴ و لوتانز و همکاران، ۲۰۰۷). با اجتناب کردن از اشتغال ذهنی مداوم به ضعفها و سوء عملکردهای افراد توسط رهبران و همکارانشان می‌توان به قوت¬ها و کیفیت¬های مطلوب آنها توجه کرد و اعتماد به نفس، خوش بینی، امیدواری و اعتماد به نفس را در کارکنان افزایش داد و بدین وسیله عملکرد فردی و سازمانی را بهبود بخشید (لوتانز و همکاران، ۲۰۰۴).

0