مصاحبه اختصاصی روزنامه راه مردم با جناب آقای دکتر طائف نیا

ارسال شده توسط :

 

29-4

مصاحبه اختصاصی جناب آقای دکتر طایف نیا با روزنامه راه مردم در ارتباط با عواقب اقتصادی افزایش سرمایه شرکت های بورسی به قیمت اسمی

u0637u0627u0626u0641 u0646u06CCu0627

 

0