مصرف همزمان کوتریموکسازول با داروهای مهارکننده ACE و یا ARB

ارسال شده توسط :

۱۴bxigxatgpx50a7qsx

مصرف همزمان کوتریموکسازول با داروهای مهارکننده ACE و یا ARB ریسک وقوع مرگ ناگهانی را افزایش می دهد.

احتمال وقوع مرگ ناگهانی در بیماران مسنی که از داروهای مهارکننده ACE و یا مسدود کننده های گیرنده آنژیوتانسین همزمان با کوتریموکسازول استفاده می کنند در مقایسه با افراد مشابه که برای آنها آنتی بیوتیک دیگری تجویز شده است بیشتر است.

مصرف داروهای مهارکننده ACE   و یا مسدود کننده های گیرنده آنژیوتانسین باعث Hyperkalemia می شود. تجویز کوتریموکسازول نیز باعث افزایش سطح سرمی پتاسیم میگردد که این امر می تواند باعث افزایش میزان بستری شدن بیماران و احتمال وقوع مرگ ناگهانی در افراد مسن گردد.

www.medscape.com

 

 

0