بازدید دانشجویان دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

ارسال شده توسط :

IMG_2347

بح روز دوشنبه مورخ 94/3/10 گروهی از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران از واحدهای تحقیقاتی و تولیدی شرکت تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو بازدید کردند. مدیرمحترم  واحد فرمولاسیون در ابتدای این بازدید توضیحات مبسوطی پیرامون فعالیت های شرکت تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو و هم چنین صنعت داروسازی ارائه نمودند و در ادامه دانشجویان به بازدید از واحدهای تحقیقاتی و تولیدی شرکت پرداختند.

0