ارسال شده توسط :

ergonomia

ارگونومی دانش جوانی است که با کوشش برای ایجاد تناسب میان ابعاد و آرایش و ساختمان ابزار و تجهیزات و ماشین ها و محیط کار با ویژگی ها و توانایی ها و ابعاد انسان ها، به افزایش بهره وری تولید و حفظ تندرستی جسمانی و روانی کارکنان یاری می رساند. ارگونومی با سنجش و ارزیابی توانمندی های انسان ها و توجه به ویژگی ها و ابعاد بدنی آنان، به هر چه متناسب تر ساختن سیستم ها و فرآیندهای تولیدی با نیازها و ویژگی های انسانی کمک می کند و برای تحقق این شعار می کوشد که «طراحی باید از انسان آغاز شود».

0