اعضاء هیات مدیره

    مدیریت محترم عامل :

  • دکتر یعقوب حقیقت نیا
  • نایب رئیس هیات مدیره :

  • دکتر سعید حقیقی
  • عضو هیات مدیره :

  • آقای محمدی

تلفن تماس : 4-44987360