اعضاء هیات مدیره

  مدیریت محترم عامل :

 • دکتر یعقوب حقیقت نیا
 • رئیس هیات مدیره :

 • دکتر مصطفی قانعی
 • نایب رئیس هیات مدیره :

 • دکتر سعید حقیقی
 • عضو هیات مدیره :

 • آقای سید حسین شفیعی
 • عضو هیات مدیره :

 • آقای علی اصغر عبدالرضایی

تلفن تماس : 4-44987360