نام مسئول سمت تلفن ایمیل
سرکار خانم حضوری مدیر بازرگانی داخلی 141 – 44987360 f.hozoori@todaco.com
سرکار خانم اسبقی پور رئیس سفارشات خارجی داخلی 146 – 44987360 s.asbaghipour@todaco.com

commercial@todaco.com