تریپتورلین یک آگونیست LHRH می باشد. تـریپتورلین از LHRH اندوژن، توسط جانشینی D – تریپتوفان در موقـعیت ۶ رشته پپتیدی تمـایز مـی یابد که در نتیـجه سـبب افـزایش فعالیت بیولوژیک آن می گردد. تـریپتورلین تمـایل بیشتری نسبت به LHRH جهت باند شدن به رسپتور دارد همچنین مـقاومت آن در مقابل متـابولیسم آنـزیمی بیشتر است و در نتیجه سـبب طولانی شدن نیمه عمر پلاسـمایی آن می شود. تریپتورلین در درمان سرطان پـروستات، تـخمدان و سـایر بیـماری های ژنیـکولـوژیک اثر مهار کننده اساسی روی محور گنادال – هیپوفیز دارد.

موارد مصرف:

هایپرپلازی اندومتر تیپیکال

– اندومتریوز

– بیماری فیبروکیستیک پستان

– کمبود هورمون رشد ( در تعداد کمی از مطالعات همراه با هـورمون رشد در اطفـال با کمبـود هورمون رشد، سبب افزایش قد می گردد.)

– هایپـرآنـدروژنیـسم ( هـمراه با اسـتروژن کـونژوگه و مـدروکسی پروژسـترون در درمـان هیرسـوتیسم ناشی از هایپرآندروژنیسم، مؤثر است.)

– کـوتاه قـدی ایـدیوپـاتیک ( هـمراه با هورمون رشد در دختران با کـوتاه قـدی ایدیوپاتیک و ترشح نرمال هورمون رشد، سبب افزایش قد بیشـتری نسبت به مصرف هورمون رشد به تنهایی می گردد.)

– IVF ( در برنـامه In Vitro Fertilization بـا تضـعیف هیپوفیز توسط تریپتورلین قبل از تـحریک تخمدان توسط HMG مفید مـی باشد. هم چـنین استفاده از تـریپتـورلین جـهت تـحریک تخمدان بعد از درمان با یک آنتـاگونیست GnRH مـی تـواند جـهت جـلوگیری از سـندرم افـزایـش تحریک پذیری تخمدان مفید باشد.)

– سرطان تخمدان

– سرطان پانکراتیک

– بلوغ زودرس

– سرطان پروستات و لیومیوم رحم.