واحد آموزش

واحد آموزش شرکت تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو در راستای ارتقاء کیفیت کار و تعالی منابع انسانی به آموزش و توسعه نیروهای دانش پژوه و ماهر و نوآور، همسو با اهداف و استراتژی های شرکت می پردازد. و در مسیر بهبود مستمر فرایند آموزش، یادگیری و توسعه ی منابع انسانی از استاندارد سیستم مدیریت کیفیت آموزشی بهره میگیرد.

هدف واحد آموزش : ارتقاء کیفیت کار و افزایش راندمان و تعالی منابع انسانی در راستای اهداف و استراتژی های شرکت می باشد.

دستاورد ها:  اقدامات طی سالهای گذشته باعث شده است که این شرکت از طرف هلدینگ به عنوان مرکز آموزش و پژوهش در بین شرکت های تابعه معرفی شده و بسیاری از دوره های آموزشی حوزه دارویی، فنی ، تخصصی و مدیریتی ، مدیریت استراتژیک و مدیریت مالی در شرکت تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو برگزار گردد که فرصت های یادگیری بسیار خوبی برای همکاران را فراهم کرده و محلی برای تبادل دانش و تجارب بین تمامی شرکت کنندگان می باشد.

این واحد تاکنون دوره های NMR ،CTD ،GMP ، GLP و الزامات اتاق های تمیز، مستند سازی، مدیریت مالی، مالکیت فکری، قرادادهای بین المللی، اصول توسعه محصول، استراتژی های صادرات و … را برنامه ریزی و برگزار نموده است.