واحد تحقیق و توسعه سنتز شیمیایی

آزمایشگاه های تحقیق و توسعه سنتز شیمیایی شرکت تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو به دنبال تعریف ماموریت های جدید جهت رشد بنیادین صنعت تولید مواد اولیه موثره دارویی در سال ۱۳۸۳ راه اندازی شد. این بخش یکی از واحدهای مهم شرکت محسوب می شود که با بهره گیری و استفاده از دانش و مهارت نیروهای متخصص ، متعهد و مجرب در راستای خط مشی سازمان مبتنی بر توسعه فناوری و بهینه سازی و بهره برداری از امکانات موجود برای ساخت داروهای مورد نیاز جامعه با کیفیت بالا ، افزایش بهره وری از طریق بهبود مستمر فرایندها و تبدیل دانش فنی به ثروت موفق به انجام ماموریتهای زیر گردیده است :

 • انتخاب جدیدترین و موثرترین مواد اولیه موثره دارویی و ایجاد دانش فنی تولید آنها
 • سنتز مواد موثره دارویی در مقیاس آزمایشگاهی و توسعه آن در مقیاس تولید
 • ارائه مشاوره در برطرف کردن مشکلات خط تولید و توسعه راه حل های فنی
 • انتقال دانش فنی ایجاد شده به شرکت های دارویی دیگر جهت تولید
 • ارائه سرویس های تئوری جهت انتخاب و توسعه ترکیبات دارویی

 

 • دانش فنی های ایجاد شده در حوزه ساخت مواد موثره دارویی به شرح زیر می باشند:

*آتراکوریم بزیلات                                               *اپرپیتنت                                                           *آریپیپرازول

*آلپرازولام                                                         *آلفنتانیل هیدروکلرید                                        *ایمانینیب مزیلات

*ایمی پرامین                                                    *باکلوفن                                                            *تولترودین تارتارات

*پراسوگرل هیدروکلرید                                        *دابیگاتران اتکسیلات مزیلات                                 *دسی پرامین

*دفراسیروکس                                                   *دی متیل فومارات                                             *رمیفنتانیل هیدروکلرید

*ریواستیگمین هیدروژن تارتارات                                 *ریوارکسابان                                                     *زولدرونیک اسید

*سدیم والپروات                                                  *سیتاگلیپتین فسفات مونو هیدرات                    * سیناکلست هیدروکلرید

*سوفنتانیل سیترات                                           *فلووکسامین مالئات                                          *فنتانیل سیترات

*فنوفیبرات                                                         *فینگلیمد هیدروکلرید                                         *لتروزول

*کلوپیدوگرل                                                       *کلومیپرامین                                                       *کلونازپام

*گاباپنتین                                                           *گلاتیرامر استات                                                 *مزالازین

*ممانتین هیدروکلرید

 

 • پتنت های ثبت شده:
 • روش ساخت صنعتی ماده موثره دارویی فلووکسامین مالیات
 • روش ساخت صنعتی ماده موثره دارویی سیتاگلیپتین فسفات مونو هیدرات
 • روش ساخت صنعتی ماده موثره دارویی آلپرازولام
 • روش ساخت صنعتی ماده موثره دارویی گلاتیرامر استات
 • روش ساخت ماده موثره دارویی فنتانیل سیترات
 • روش صنعتی ساخت ماده موثره دارویی آتراکوریوم بزیلات
 • روش صنعتی ساخت ماده موثره دارویی دابیگاتران اتکسیلات مزیلات
 • روش صنعتی ساخت ماده موثره دارویی فنوفیبرات
 • فرایند تولید صنعتی ماده دارویی ریواستیگمین هیدروژن تارتارات

 

 • واکنش هایی که ما در آن تخصص داریم:
 • Enantiomers Separation
 • Reduction
 • Oxidation
 • N-alkylation
 • O-alkylation
 • N- demethylation
 • N- debenzylation
 • Amidation
 • Esterification
 • Coupling reactions
 • Nitration
 • Cyclization
 • Isomerization
 • Grignard reactions
 • Oxime Synthesis
 • Polymerization