آزمایشگاههای کنترل کیفیت شرکت تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو موردتائید مراجع زیر می باشد .

 • وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بعنوان آزمایشگاه مرجع در حوزه:
  • آزمون های شیمیایی و میکروبی، ذخیره
  • مواد غذایی
  • لبنیات
  • آب آشامیدنی
  • آب معدنی
  • مواد آرایشی بهداشتی
 • سازمان محیط زیست بعنوان آزمایشگاه مرجع در حوزه:
  • آزمونهای شیمیایی روی پسابها
 • خدمات بخش کنترل کیفیت عبارتند از :
  • مستندسازی های مرتبط با تهیه CTD,DMF طبق الزامات ICH
  • انجام آزمونها