نام مسئول سمت تلفن ایمیل
سرکار خانم گوهری رئیس فروش داخلی 142 – 44987360 sales@todaco.com